FORMULARI VISITES GRUPS
AL MUSEU DE L'ESPARDENYA

NOM DEL CENTRE
CIF
ADREÇA
LOCALITAT
PROVÍNCIA
CODI POSTAL
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
RESPONSABLE DEL GRUP / CLASSE
DATA DESITJADA PER A LA VISITA
DATA ALTERNATIVA PER A LA VISITA
NOMBRE DE PERSONES (MÀXIM GRUPS DE 25)
NOMBRE DE PROFESSORS / PROFESSORES
TOTAL D'ASSISTENTS
HORA D'ARRIBADA
HORA D'EIXIDA
CURS